بررسی اثرات کلرور سدیم بررشد و انباشت ترکیبات آلی و معدنی درگندم

نویسندگان

چکیده

در گیاهانی که در معرض تنش شوری واقع می شوند. ارتباط خاصی بین ترکیب یا محتوی یون معدنی گیاه و انباشته شدن برخی ترکیبات آلی ریز مولکول که درتنظیم و تعدیل فشار اسمزی سلول در شرایط تنش نقش دارند. وجود دارد. برای بررسی انباشتگی برخی از این ترکیبات ‘ دانه رستهای گندم د رمحلول غذایی هوگلند کشت و تیمارهای نمکی از مرحله دو برگی به صورت تدریجی بر روی آنها اعمال گردید. بمنظور تعیین آستانه ای از کلرور سدیم و صفر به عنوان شاهد بر روی دو رقم اروند یک و سرخ تخم تیمار شدند. کاهش رشد و انباشتگی ترکیبات آلی و معدنی در تیمار 175 میلی مولار معنی دار بوده است. نتایج حاصله از مقایسه 10 رقم در این تیمار نمکی بیانگر همبستگی مثبت ومعنی دار نرخ رشد نسبی با میزان پتاسیم بخشهای هوایی و ریشه و همبستگی منفی ومعنی دار آن با میزان سدیم بخشهای هوایی و ریشه ‘ پرولین برگ ‘ قندهای محلول بخش هوایی وکاتیونهای یک ظرفیتی بخش هوایی می باشد. رابطه مستقیم ومعنی داری بین انباشته شدن پرولین و قندهای محلول و قابلیت تحمل نسبی گندم د ربرابر شوری مشاهده نمی شود.