تاثیر قارچکشها بنومیل و ایپرودیون – کاربندازیم روی قارچ عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود

نویسندگان

چکیده

قارچکشهای بنومیل و رورال تی اس (مخلوط 35%ایپرودیون و 5/17 % کاربندازیم) در شش غلظت مختلف با محیط کشت پ د آ بروی قارچ Fusarium solani در 3 تکرار (پتری دیش) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین رشد قارچ درتیمارهای سموم مصرفی به میزان 3 قسمت در میلیون در محیط کشت و شاهد به ترتیب 66/21‘33/21و5/85 میلیمتر بود که موجب 25/75% و 05/75% بازدارندگی رشد کلنی قارچ شدند. این قارچکشها درغلظت بکار رفته نیز سبب 5/63 و 4/68 درصد بازدارندگی جوانه زدن اسپر قارچ گردیدند. درشرایط گلخانه این دو سم به روش کاربرد سوسپانسیون درخاک با غلظت 100 قسمت در میلیون درطرح کاملا تصادفی شامل 4 تیمار با 3 تکرار درخاک آلوده به قارچ عامل بیماری مصرف شد. نتایج نشان داد که بنومیل تا 62% و رورال تا 69% باعث کاهش بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود می شود. تاثیر سموم بکاررفته د رتیمارها بر ارتفاع بوته نخود و وزن تازه آنها در حضور عامل بیماری نیز بررسی و ملاحظه گردید. که ارتفاع و وزن تازه بوته ها نسبت به شاهد آلوده افزایش می یابد. اما ارتفاع و وزن بوته های تیمار شاهد سالم بیشتر از سایر تیمارها بود.