رابطه بین گلوتنین های دارای وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوائی گندمهای کشت شده در ایران

نویسندگان

چکیده

کیفیت نانوائی گندم معلول نوع ومقدار پروتئین های ذخیره ای دانه گندم (عمدتا گلوتنین وگلایدین) است. رابطه گلوتنین های دارای وزن مولکولی زیادبا کیفیت نانوایی در گندمهای خارجی مشخص شده است . در این تحقیق چهل وهشت رقم گندم ایرانی وخارجی از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیادبا استفاده از روش SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت نانوایی ارقام با استفاده از آزمایش فارینوگراف و زلنی تعیین و درصد پروتئین آنها مشخص گردید. نتایج این بررسی نشان داد که درمکان ژنی GLU-AL مربوط به ژنوم A زیر واحدها ی 1 و *2 دارای ارزش بیشتری از لحاظ کیفیت نانوایی نسبت به زیر واحد دیگر این مکان ژنی یعنی نول هستند. درمکان ژنی GLU-AL مربوط به ژنوم D زیر واحد 10+5 دارای اثر معنی دار ومطلوبتری نسبت به زیر واحد 12+2 در کیفیت ارزش نانوایی بود . آزمایش زلنی نسبت به فارینوگراف آزمایش ضعیف تری برای تعیین ارزش نانوائی بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گزینش برای آللهای مطلوب نظیر آللهای کد کننده زیر واحدهای 1و2و10+5 می تواند در برنامه های به نژادی درارتقاء کیفیت نانوایی موثر ومفید باشد.