بررسی کارایی اقتصادی صیادی در بندر لنگه

نویسندگان

چکیده

علیرغم برنامه های توسعه صیادی دردهه های اخیر کماکان ماهیگیران سنتی جنوب کشور در سطح پایینی ا ززندگی قرار دارند. و این درحالی است که با توجه به امکانات ومنابع موجود در سور ‘ می توانیم سوددهی صیادی را افزایش دهیم . هدف این مطالعات ارزیابی و بررسی کارایی اقتصادی در صیادی وشناسایی عواملی است که باعث کاهش سود دهی صیادی می گردند. به این منظور ‘ کارائی اقتصادی بین صیادان با تخمین متغییرهای یک تابع سود اندازه گیری شده ومشخص گردید. که میانگین کارایی اقتصادی آنها 52/0 می باشد. و سود از دست رفته درمنطقه بندر لنگه (با داشتن 546 شناور موتوری) در حدود ده میلیارد ریال درسال برآورده شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که عوامل اجتماعی ‘ اقتصادی وساختاری اثر معنی داری بر میزان سود از دست رفته دارند که شناسایی این عوامل ما در برنامه ریزیها در جهت افزایش سود دهی صیادی یاری خواهند کرد.