اثر اتفن وسایر تنظیم کننده های رشدگیاهی روی جلوگیری از یخ زدگی بهاره دربادام (Prunus amygdalus,Batsch)

نویسنده

چکیده

در این آزمایش ‘ اثر تعدادی از تنظیم کنندگان رشدگیاهی دراوایل بهار‘ بمنظور تاخیر بر پیدایش زمان شکوفه ها وامکان کاهش یخ زدگی گلها ‘ در شش رقم بادام بنامهای مامای ‘ منقاد ‘ نان پارل‘ هیبرید- 43‘ آذرشهر و هیبرید-46‘ مورد مطالعه قرار گرفت. محلول پاشی شاخه های بریده حاوی جوانه های گل با GA3,CCC,ABA,IBA با غلظت PPM 250 درمرحله سبز نوک‘ در شرایط گلخانه (Cْ15p) مابیشترین اثر درهر دو رقم با مصرف PPM500 اتفن بدست آمد.