واکنش فیزیولوژیکی دو رقم گندم نسبت به تنش شوری

نویسنده

چکیده

دریک آزمایش گلخانه ای‘ با بکارگیری دو رقم گندم که یکی از آنها مقاوم به شوری است . واکنش پتانسیل آب‘ وضعیت یونی ‘ بعضی شاخص های رشد و اجزاء عملکرد گیاهان نسبت به شوری دریک طرح کرتهای خرد شده در سه تکراربه ارزیابی گذاشته شد. سه تیمار شوری شامل محلول های همراه با صفر‘ 5/2 و 5 گرم در لیتر NaCl در آب آبیاری بود که از 4 هفته پس از کاشت باجرا گذاشته شد. مشاهدات نشان داد که شوری تعداد پنجه بارور ومیزان رشد نسبی (RGR) راکاهش داده ومیزان جذب وتحلیل خالص (NAR) تغییری نیافت .همچنین پتانسیل آب برگ پرچم کاهش ومحتوای یونهای سدیم و پتاسیم آن افزایش داشت. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت کاهش شاخص های رشد واجزاءعملکرد در شرایط شوری ناشی از محدودیتهای ایجاد شده درمیزان جذب وتحلیل خالص کربن نیست .کاهش در این پارامتر ها با وضعیت یونی گیاه در شکل کل میزان یونهای پتاسیم و سدیم برگ هماهنگ است.بطوریکه این کاهش دررقم مقاوم به شوری که در آن کل محتوای (Na+++K) افزایش کمتری داشت کمتر بود.