سوسک دانه خوار بادام زمینی (Caryedon Palestinicus Southgate, 1979.Col. Bruchidae) یک آفت جدید در ایران

نویسنده

چکیده

سوسک دانه خوار بادام زمینی حمله خود را به محصول از طبیعت آغاز می کند. ماده ها تخمهای خود را تک تک در سطح نیام های میوه می چسبانند.لاروهای جوان پس از بیرون آمدن از تخم‘ نیام را سوراخ کرده وخود را به دانه ها می رسانند. لاروها محتویات دانه ها تغذیه کرده و پس از چهاربار پوست اندازی به رشدکامل خودمی رسند . این لاروها در درون نیام و یا بیرون از آن به شفیره تبدیل می شوند. در انبار لاروهای سن آخر در میان دانه های کهور ایرانی ‘ پیله سفید رنگی درست کرده و در درون آن به شفیره تبدیل می گردند. بررسی های ما در آزمایشگاه نشان می دهد که در صورت نامساعد بودن شرایط انبار‘ لاروها در درون پیله ‘ فعالیت خود را متوقف می سازند. این حشره در آزمایشگاه در شرایط گرمای 30 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 5±60 درصد‘ روی بذر کهور ایرانی که ازمناطق جنوبی و استان هرمزگان به دست آورده بودیم پرورش داده شد. آگاهیهای به دست آمده در موردمورفولوژی ‘ زیست شناسی ‘ خسارت ومیزبان ها ‘ به سبب جدید بودن آفت وعدم شناخت آن عموما کلی بوده ولازم است در آینده بررسیهای بیشتری در این مورد انجام شود.