انتخاب ومعرفی تلقیح کننده های مناسب برای ارقام بادام دیر گل

نویسندگان

چکیده

بمنظور انتخاب بهترین تلقیح کننده برای ارقام دیر گل بادام آذر (AH 50) ‘ شکوفه (AH3) ‘ سهند (L62) و فرانیس یک سری بررسی و تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی آذر شهر (تبریز) طی سالهای 71و72 صورت گرفت واز طریق اجزای روش آماری فاکتوریل با طرح پایه ای کاملا تصادفی نسبت به معرفی بهترین تلقیح کننده برای این ارقام تحت شرایط آزمایشگاهی و باغ (مزرعه) اقدام شد.
د راین آزمایش از 7 نوع گرده (4نوع گرده ارقام فوق و سه نوع گرده از ارقام بادام نپلوس الترا‘ نون پاریل وحریر (AH25) انتخاب وگرده آنها قبل ا زشروع آزمایش جمع آوری شدند. گرده افشانی مصنوعی درختان بادام با دقت ومراقبت انجام گردید . بطوریکه جهت اطمینان بیشتر گرده افشانی درسه روز متوالی تکرار شد. و درختان بدور از مداخله زنبور عسل و سایرحشرات حفاظت گردیدند.
در این مطالعه‘ درصد تشکیل میوه در دو نوبت بترتیب یکماه بعد ازگرده افشانی (دهم خرداد) و د راول مردادماه تعیین ونتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . میانگین درصد تشکیل میوه برای ارقام گرده گیرنده بین حداقل صفر وحداکثر 47% بودکه نشان می دهد کلیه ارقام تحت آزمایش با گرده خود (شاهد) تولید میوه نکردند. درحالیکه میانگین درصد تشکیل میوه در اثر گرده های غیر خودی با نسبتهای مختلف نتایج معنی داری را نشان داد(در سطح 1تا 5%) بعبارت دیگر در این تحقیق مشخص شد که ارقام بادام آذر‘ شکوفه ‘سهند وفرانیس خود ناسازگار می باشند. وهمچنین رقم آذر (AH50) وحریر (AH25) نسبت به یکدیگر ناسازگار هستند.
بنابراین با توجه به مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان‘ اظهار داشت که تولید وعملکرد مناسب در ارقام بادام دیرگل به ترتیب بستگی به نوع گرده دهنده وسازگاری آن با ارقام عمده تجاری که از طریق حشرات بویژه زنبور عسل گرده افشانی می شود دارد.