بررسی اثر تاریخ کاشت و تاثیر چندقارچ کش روی بیماری زنگ سفید شاهی در منطقه ورامینStudies

نویسنده

چکیده

برای جلوگیری از خسارت بیماری زنگ سفید شاهی درمنطقه ورامین آزمایشی بمنظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت درکاهش میزان آلودگی ‘ بیماری زنگ سفید شاهی روی رقم شاهی محلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین تاریخهای مختلف کاشت از نظر میزان آلودگی برگ و بوته اختلاف معنی دار وجود دارد. میانگین مربوط به آلودگی در تیمارهای تاریخ کاشت 14 و 27 شهریور‘ 11و25 مهر و 26 اسفند از 31/1 درصد تجاوز ننمود که با مقایسه با سایر تیمارها حداقل آلودگی را نشان داده اند. ماکزیمم تاریخ های کاشت اواخر فروردین و اردیبهشت حداکثر آلودگی را نشان داده اند وماکزیمم میانگین درصد آلودگی مربوط به آنها حدود 41 درصد بوده است. برای تعیین اثر سموم قارچ کش ‘ ده نوع سم مختلف روی بیماری زنگ سفید در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت ومشخص گردید که متالاکسیل واکسادیکسیل + مانکوزب موثرترین سموم روی بیماری زنگ سفید شاهی می باشند.