اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن

نویسندگان

چکیده

اثر دور آبیاری دانه جو و رشد آن (وزن کاه‘ وزن 100 دانه ‘ طول ساقه وتعداد دانه در سه خوشه) درسال زراعی 69-1368 با چهار تیمار با دوره های آبیاری 2‘7‘ 14 و 21 روز و در سال زراعی 70-1369 با شش تیمار با دورهای آبیاری 2‘7‘10‘12‘14و 21 روز در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران در کرج مورد مطالعه قرار گرفت. و از طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. نتایج آزمایش برا ی دو سال متوالی نشان داد که تیمار آبیاری با دور 7 روز و تخلیه رطوبت خاک 30 درصد (رطوبت مفید) در دو سال متوالی بیشترین عملکرد دانه به ترتیب (4و 8/5 تن درهکتار) وزن 100 دانه (09/4 و 9/3 گرم) و ارتفاع ساقه (7/70 و 4/95 سانتیمتر) را به ترتیب تولید کرد. حداکثر تعداد دانه برای سه خوشه برای دو سال متوالی (به ترتیب 116 و 142 عدد) با تیمار دور آبیاری 2 روز و 10 درصد تخلیه رطوبت خاک بدست آمد.