بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

نویسندگان

چکیده

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنبله و وزن دانه بودند. تجزیه واریانس صفات نشان داد که گندمهای دو روم مناطق مختلف ایران از نظر کلیه صفات به استناد 50% گلدهی در سطح 1% اختلاف معنی دارند با استفاده از روش کلاستر شهرستانهای ایران به 5 کلاستر تقسیم شدند.
در بررسی دسته بندی خوشه ای ‘ تنوع ژنتیکی نسبتا از تنوع جغرافیایی تبعیت نمود. میانگین‘ انحراف معیار‘ دامنه تغییرات و ضریب تغییرات برای صفات ارقام محاسبه گردید. و تنوع زیادی برای هر صفت مشاهده شد.