استفاده از تکنیک PCR بعنوان مارکر DNA در براسیکا

نویسنده

چکیده

از تلاقی بین دو گونه مختلف Brassica napus ژنوم AACC با 2n=38 کروموزوم و Brassica nigra ژنوم BB با 2n=16 کروموزوم تعدادی لاین با کروموزوم اضافی از ژنوم B بدست آمد. تعدادی از این لاینها پس از خود تلقیحی فاقد کروموزوم اضافه بودند .(یعنی2n=38 ) ‘ لیکن سه صفت مقاومت گیاه به بیماری Phoma lingam بالا بودن مقدار اسید اورسیک و glucosinolate در بذر را از خود نشان دادند. یعنی ژنهای مربوط به این صفات از B.nigra به B.napus منتقل شده است. هدف از این مطالعه نشان دادن این موضوع از طریق استفاده از مارکرهای RAPD مختص ژنوم B در این لاینها بودکه فاقد کروموزوم های ژنوم B در این لاینها بودکه فاقد کروموزومهای ژنوم B بودند. برای این منظور تعداد 46 تک بوته مربوط به 13 لاین مختلف و گیاهان مربوط به گونه های B.nigra به B.napus مورد استفاده قرا رگرفتند . تعداد 20 primer که مختص ژنوم B بود بکار رفت. از روش سریع Micropriparation برای استخراج DNA استفاده شد. مقدار DNA استخراج شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر DU-6 اندازه گیری شد. حجم فعل و انفعال برای PCR15 میکرولیتر بود فقط یک پرایمر (OP-A19) ‘مارکر مختص ژنوم B را در 8 گیاه مربوط به 3 لاین نشان داد. اندازه این مارکر با Band حدود 1/3kb بود. تکرار آزمایش نشان داد که این مارکر (1/3kb) باثبات است.