اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای[Moench Sorghum bicolor (L.)] در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک در استان فارس)

نویسندگان

چکیده

دریک مطالعه مزرعه ای با خاک لومی رسی درمنطقه زیر سد درود زن (منطقه کوشکک در استان فارس) با وجود سفره آب زیرزمینی در عمق 5/1 تا 2 متری از سطح خاک‘ اثر 6 رژیم مختلف رطوبتی بر روی صفات زراعی دو رقم ذرت خوشه ای (پیونیر 8 و پیونیر 6) در طی دو فصل زراعی 1366-1365 مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آماری آزمایش‘ کرتهای خرد شده در چهار تکرار بود. کرتهای اصلی را تیمارهای مختلف رطوبتی (شامل 1I=ایجاد تنش رطوبتی از هنگامیکه گیاه به ارتفاع 10 تا 15 سانتی متری رسد ‘ 12= ایجاد تنش رطوبتی از هنگامیکه گیاه به ارتفاع 30 تا 40 سانتی متری رسد‘ 3I= ایجاد تنش رطوبتی از هنگامیکه گیاه به ارتفاع 30 تا 40 سانتی متری رسید بجز مرحله شیری شدن دانه‘ 4I= ایجاد تنش رطوبتی بعد از مرحله غلاف رفتن (ظهور خوشه در غلاف برگ)‘ 5I= ایجاد تنش رطوبتی (بعد از مرحله شیری شدن دانه و 6I= عدم ایجاد تنش رطوبتی ) وکرتهای فرعی را دو رقم ذرت خوشه ای فوق الذکر تشکیل دادند. تیمارهای مختلف رطوبتی بطور معنی داری بر متوسط زمان گل دادن ‘ متوسط وزن خشک گیاه‘ متوسط عملکرد علوفه تر و متوسط عملکرد دانه اثر داشتند . جهت برداشت دانه ‘ رقم ذرت خوشه ای پیونیر 8 بهتر بود. با انجام آبیاری در مرحله شیری (تیمار3I) متوسط عملکرد دانه 6/3 تن درهکتار حاصل شد ولی با انجام آبیار ی و تأمین رطوبت خاک درهمه مراحل رشد گیاه ذرت خوشه ای پیونیر 8 (تیمار6I) محصول دانه بیشتری (8/5 تن درهکتار) تولید گردید. اگر چه عملکرد دانه در تیمار 6I بیشتر از 3I شد اما راندمان مصرف آب آبیاری در تیمار 3I مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافت . جهت برداشت علوفه تر د رمرحله خمیری (مرحله مناسب برای سیلو کردن) رقم ذرت خوشه ای پیونیر 6 بهتر بود. در صورت کمبود آب آبیاری چنانچه این رقم ذرت خوشه ای تا خاتمه مرحله رشد سبزینه ای با آب کافی آبیاری شود . (تیمار 2I) ‘ عملکرد علوفه تر مطلوبی (46 تن درهکتار) حاصل می شود . با انجام آبیاری و تأمین رطوبت خاک درهمه مراحل رشد عملکرد علوفه تر بیشتری (62 تن درهکتار) تولید گردید.