بررسی ارزش زراعی لاینهای سنتتیک کلزا (Brassica mapus L.) ونسلهای اولیه حاصل از ترکیب آنها با ارقام اصلاح شده

نویسنده

چکیده

صفات رویشی و زایشی لاینهای سنتتیک کلزا وهیبریدهای F1 این لاینها با دو رقم اصلاح شده دو صفر در سال 1367 در دو منطقه "هومن لیت" و "تیوله" آلمان در کرتهای کوچک مورد ارزیابی قرار گرفتند. هیبریدهای F1 حاصل ازترکیب لاینهای سنتتیک با دو رقم اصلاح شده گر چه همزمان بالاینهای سنتتیک گل دادند ولی از آنها زود رس تر بودند. هتروزیس بالائی برای صفات رویشی نظیر رشد بعد از زمستان ‘ سطح برگ و ارتفاع بوته تعیین گردید. هیبریدهای F1 همچنین از لحاظ عملکرد دانه نیز برلاینهای سنتتیک برتری داشتند.
عملکرد دانه لاینهای سنتتیک با استفاده از یک طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه منطقه مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد دانه لاین سنتتیک "H128" که پرمحصول ترین آنها بشمار می آمد از حد 87% میانگین عملکرد در قمهای اصلاح شده فراتر نرفت.
بالاترین ضریب همبستگی را صفتهای مقاومت به سرما و رشد پس از زمستان دارا بودند. عملکرد دانه توده های F2 نیز در دو طرح بلوکهای کامل تصادفی جداگانه در دومنطقه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین عملکرد توده های F2 عمدتاً به خاطر مقاومت کم آنها به سرما کمتر ازمیانگین عملکرد ارقام اصلاح شده بود. معذالک عملکرد توده F2 حاصل از ترکیب یک لاین سنتتیک پر محصول (R1) با رقم اصلاح شده به 97% عملکرد رقم اصلاح شده بالغ گردید. در صورت سلکسیون تک بوته های پر محصول و بارور در داخل لاینهای سنتیک می توان والدهای امید بخشی برای ترکیب با ارقام اصلاح شده تهیه نمود.