اثر محیطهای کشت مختلف بر جنین زائی و تشکیل گیاهان هاپلوئید از میکروسپورهای گیاه جو (Hordeum vulgare L.)

نویسنده

چکیده

در این بررسی ها اثر چهار گروه محیط کشت (مراجعه شود به جدول 1) بر چگونگی تشکیل جنین و تولید گیاهان هاپلوئید و دی هاپلوئید از میکروسپورهای سه هیبرید نسل اول جو موردمطالعه قرار گرفت. بین محیطهای کشت از نظر تاثیر بر میزان جنین زائی و تشکیل گیاهان سبز تفاوتهای معنی داری ملاحظه گردید. بیشترین تفاوت معنی دار ازنظر واکنش به محیطهای مختلف کشت بین ژنوتیپ ها مشاهده شد. اثرات متقابل بین ژنوتیپ ها ومحیطهای کشت نیز از نظر آماری قابل ملاحظه بود. در گروه اول (جدول 1) بیشترین گیاهان تشکیل شده توسط میکروسپوهای ژنوتیپ b2(TR 484/FR 926) و درمحیط کشت حاوی یک میلی گرم سیتوکنین و 300 گرم فیکول در لیتر مشاهده شد. در گروه دوم بیشترین گیاهان توسط ژنوتیپ فوق الذکر و در محیط کشت حاوی 60 گرم قند مالتوز و 300 گرم فیکول در لیتر وهمچنین 30 گرم فیکول در لیتر وهمچنین 30 گرم قند مالتوز و 400 گرم فیکول در لیتر بدست آمد. واکنش ژنوتیپها نسبت به محیط کشت گروه سوم (2 میلی گرم در لیتر سیتوکنین ومقادیر مختلف ساکارز‘ 200 تا 400 گرم در لیتر فیکول) چندان مناسب نبود و در گروه چهارم محیطهای کشت (10 گرم در لیتر نشاسته و 5/2 تا 0/5 میلی گرم در لیتر AOA یک ترکیب ممانعت کننده از تشکیل اتیلن توسط کالوسها می باشد) گیاهی تشکیل نگردید.