اثر کمبود آب برعملکرد دانه و آب مصرفی چهار رقم سورگرم دانه ای درمنطقه اصفهان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر کمبودآب روی آب مصرفی وعملکرد دانه چهار رقم سورگوم دانه ای ‘ در سال 1369‘ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه اصفهان واقع در زغمار اصفهان انجام شد. این بررسی درقالب یک طرح آزمایشی کرتهای خرد شده با سه رژیم آبیاری I2,I1 و I3 که بترتیب آبیاری پس از 100‘ 150 و 200 میلیمتر تبخیر ازطشت تبخیر استاندارد کلاس A بود انجام پذیرفت . بدین ترتیب دور آبیاری درتیمارهای فوق از 100 میلیمتر تا 200 میلیمتر افزایش پیدا می کرد. عملکرد دانه در تیمار I1 (برابر 6/5110 کیلوگرم درهکتار) از دو تیمار I2 و I3 بیشتر بود. عملکرد دانه ارقام در تیمارهای I2 و I3 بترتیب 60 و 5/49 درصد تیمار I1 بود. افزایش وزن هزار دانه د رشرایط کمبود رطوبت درخاک درتیمارهای I2 و I3 از نقطه نظر آماری معنی دار نشد ولی بین تیمار I1 وهر یک از تیمارهای I2 و I3 معنی داربود . متوسط آب مصرف اندازه گیری شده ارقام در تیمارهای I1‘I2 و I3 بترتیب برابر 538‘ 452و 2/419 میلی متر درطول فصل رشد بود. بطور کلی تنش ناشی از کمبود رطوبت درشرایط مزرعه باعث شد که آب مصرفی ارقام سورگوم کاهش پیدا کند. اختلاف آب مصرفی بین تیمارهای ابیاری از نقطه نظر آماری معنی دار بود. همچنین در این آزمایش‘کاهش آب مصرفی در اثر کمبود رطوبت خاک منجر به کاهش راندمان مصرف آب کلیه ارقام شد ولی میزان کاهش رندمان در ارقام موردنظر متفاوت بود. مقایسه بین آب مصرفی محاسبه و اندازه گیری شده نشان دادکه در شرایط تنش آب درخاک برای تخمین آب مصرفی فصلی باید ضریب رطوبتی خاک علاوه بر ضریب گیاهی منظور گردد. راندمان مصرف آب ارقام سورگوم برای تولید یک کیلوگرم ماده خشک (دانه وکاه) در تیمار I1 بیشتر از تیمارهای I2 و I3 بود.