بررسی عوامل موثر بر عملکرد گندم درمزارع گندمکاران طرف قرار داد طرح محوری گندم در استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف از این بررسی تعیین اثر عوامل تولید ‘ برآورد مقدار بهینه و پتانسیل عملکرد گندم است. در این بررسی 1123 بهره بردار به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از بین گندمکاران طرف قرارداد طرح محوری گندم استان اصفهان انتخاب و از آنها درخصوص بکارگیری عوامل تولید پرسشنامه تهیه شد.
با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره تابع عملکرد روی عوامل تولیدمثل مقدار و واریته بذر ‘ میزان کودهای فسفره و ازته مصرف شده برازش گردید. و برای تشخیص اثر عوامل کیفی مثل تناوب زراعی ‘ محصول کشت شده قبل از گندم ‘ تعداد دفعات آبیاری ‘ وجود عوامل منفی وکاربرد علفکشها از متغیرهای مجازی استفاده شد.
مقدار عملکرد ‘مصرف نهاده و بهره وری آن در شرایط بهینه وحداکثر عملکرد معین گردید. همچنین شهرستانهای استان از نظر میزان مصرف نهاده باهم مقایسه شدند.