تعیین نفوذ پذیری رس با روش غیر مستقیم (تحکیم) ومقایسه آن با روش مستقیم

نویسنده

چکیده

در این مقاله ‘ نتایج حاصل از دو روش مستقیم و غیر مستقیم تعیین نفوذ پذیری برای چندین نمونه خاک رس متراکم شده و دست نخورده ارائه شده است. این نتایج نشان می دهندکه ضریب نفوذ پذیری بدست آمده از آزمایش مستقیم در پرماتور‘ و با روش بارهیدرولیکی ثابت کاملا با نتایج حاصل از آزمایش تحکیم قابل مقایسه می باشد. روابط خطی نظری موجود بین e (نسبت تخلل)و k log (لگاریتم ضریب نفوذ پذیری) ‘ logk و log P (لگاریتم فشار تحکیم ) نیز بطریق تجربی ثابت گردیدند. همچنین در این تحقیق‘ تغییرات نفوذ پذیری خاک با زمان نشان داده شده است . نتیجه کلی آنکه نفوذ پذیری یک محوری خاکهای رسی را می توان به نحوی قابل اطمینان با استفاده از نتایج تحکیم برآورد نمود. بنحوی که این نتایج با آنچه که از اندازه گیری مستقیم نفوذ پذیری در پرمامتر حاصل شد. تفاوت قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.