بررسی بیولوژی شته سبز نخود فرنگی (Harris) Acyrthosiphon روی یونجه در کرج

نویسنده

چکیده

شته سبز نخود فرنگی درسالهای اخیر به عنوان یکی از آفات مهم یونجه شناخته شده و در اغلب نقاط ایران مثل خراسان‘ فارس ‘ اصفهان ‘ کرمانشاه و آذربایجان شرقی ‘ در مزارع یونجه فعالیت داشته وخسارت می زند. این شته به دو صورت بالدار زنده زا و بی بال زنده زا درتمام طول سال زراعی فعالیت دارد. طبق مطالعاتی که از نظر بیولوژی روی این آفت صورت گرفته‘ حداکثر فعالیت آن در ماه خرداد و اوایل تیر به وقوع پیوسته که در این موقع حرارت ماکزیمم ماهیانه 30-28 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60 تا 65 درصد بوده است .به همین دلیل حداکثر خسارتی که توسط این شته به محصول یونجه وارد می آید در همین زمان صورت می گیرد. براساس مطالعات انجام شده مرحله جنسی و تخمگذاری در این شته در شرایط آب وهوایی کرج مشاهده نگردیده است. این شته ها زمستان را به صورت ماده های بی بال زنده زا می گذرانند . دربهار با مساعد شدن شرایط آب وهوایی شروع به فعالیت می کنند و با روش بکرزائی ماده زایی افراد بالدار و بی بال بوجود می آورند وتمام سال را در صورت وجود میزبان با همین شیوه فعالیت و تولید مثل می نمایند. در بررسیهای انجام شده نشان داده شده که هر شته ماده زنده زا 26 تا 71 پوره زائیده است. پوره ها بعد زا 6 تا 8 روز بالغ شده اند و طول عمر آنها از زمان تولد تامرگ 11 تا 12 روز بوده است.