انتخاب دوره بلال در ردیف تعدیل شده در بهبود عملکرد دانه ذرت (zea mays L.) در اصفهان

نویسندگان

چکیده

به منظور افزایش عملکرد دانه یک جامعه آزاد گرده افشان ذرت از دو دور انتخاب دوره ای به روش بلال در ردیف تعدیل شده استفاده گردید. بدین منظور در هردور انتخاب تعداد 121 بلال در ایستگاههای تحقیقاتی جهاد سازندگی اصفهان در دو منطقه براآن جنوبی و نجف آباد و ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان درقالب طرح لاتیس ساده مورد ارزیابی قرار گرفتند . با توجه به شدت های انتخاب 33 و25 درصددر دورههای اول و دوم انتظار می رود که میزان پیشرفت ژنتیکی ناشی از انتخاب بین فامیلی به ترتیب 97/2 و 28/3 درصد عملکرد دانه جامعه اولیه باشد. همچنین میزان پیشرفت واقعی ناشی از انتخاب دردور اول معادل 6/3 درصد جامعه اولیه محاسبه گردید.
دراین مطالعه متوسط وراثت پذیری خصوصی عملکرد دانه ‘وزن 100 دانه ‘ تعداددانه درهر ردیف ‘ طول بلال و تعداد ردیف به ترتیب 4/51‘ 2/66‘2/73‘1/74و 4/74 درصد و ضرایب همبستگی ژنتیکی عملکرد دانه با طول بلال ‘ تعداد دانه درهر ردیف ‘ تعداد ردیف دانه و وزن 100 دانه به ترتیب **51/0 ‘ **46/0‘ *22/0و 08/0 برآورد گردید.