کودهای آلی آهندار‘ تهیه ومطالعه اثر آنها بر کلروژ آهن

نویسنده

چکیده

کلروز یا کمبودآهن در گیاهان به ویژه درختان میوه مسئله جهانی است و در ایران نیز در کلیه مناطق میوه خیز کشور به وفور مشاهده می شود. اگر چه کلاتهای مصنوعی آهن می توانند کلروز آهن را سریعا معالجه نمایند ولی استفاده از این ترکیبات در سطح وسیع به علت گرانی آنها غالبا مقرون به صرفه نیست. کودهای آلی که بوسیله ترکیبات معدنی آهن غنی شده باشند می توانند جایگزنی ارزان قیمت ومناسبی برای کلاتهای آهن باشند. سیزده کود آلی آهندار (شماره 1تا 13) با مخلوط کردن مواد آلی از شش منبع و آهن معدنی از سه منبع وهمچنین پودرگوگرد و سپس نگهداری مخلوطها د رحوضچه های سیمانی در 30-20 درجه سانتیگراد و 25% رطوبت برای سه ماه‘ تهیه گردید. اثر این کودها در کنترل کلروز آهن گیاها سویا در یک آزمایش گلخانه ای با دو نوع خاک مطالعه شد. کودهای شماره 3‘6‘8‘9 و 11 دارای اثرات خوب‘ کودهای شماره 1‘2‘7و12 دارای اثرات متوسط وکودهای شماره 4‘5‘10و13 دارای اثرات ضعیف تا بی اثر در کاهش علائم کلروز آهن‘ افزایش کلروفیل برگ و افزایش غلظت آهن برگ سویا بودند. برای تهیه کودهای آلی آهندار سولفات فرو مناسب ترین و سرباره کنورتوذوب آهن نامناسب ترین منبع آهن معدنی شناخته شد.