یک روش آماری برای تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی با حداکثر درست نمایی Maximum Like lihood

نویسندگان

چکیده

هنگامی که به منظور تحقیق مورد نظر از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می گردد . پاسخها معمولا به صورت کیفیتهای ترتیبی هستند. برای محاسبات آماری لازم است که این کیفیتها به صورت کمی د رآیند . هدف این مقاله معرفی یک روش مناسب آماری (اپتیمال) است که با روش حداکثر درست نمایی پاسخهای کیفی به مقادیر کمی تبدیل می شوند. روش تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی با حداکثر درست نمایی برای محاسبات آماری در تحقیقات علوم رفتاری ‘ تربیتی ‘ ترویجی ‘ آموزشهای مستمر ونظائر آن کاربرد دارد.