تعدیل ضریب آبگذری خاک غیر اشباع

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری ضریب آبگذری لایه های خاک به منظور طراحی پروژه های آبیاری و زهکشی با دو روش چاهک و پمپاژ به داخل چاهک حتی در نیمرخهای کاملا یکنواخت خاک نتایج یکسانی نمی دهند. این اختلاف عمدتا ناشی از شرایط فیزیکی لایه های متفاوت خاک‘ هیدرولیک جریان آب در آن ‘ کیفیت آبی مصرفی وتکنیکهای اندازه گیری ضریب آبگذری (k) خاکها است.
به منظور رفع این مشکل وهماهنگ نمودن نتایج‘ تعدیل آنها ضروری می باشد. درتحقیقات صحرائی انجام شده پس از مقایسه نتایج حاصله از آزمایشها ‘ سعی در ایجاد همبستگی بین دوروش و طرح معادله تعدیل و استنتاج نتیجه با دردست داشتن یکی از ارقام می باشد.