اثر هورمون اسد ژیبرلیک در تولید استولون توت فرنگی

نویسندگان

چکیده

این بررسی برروی دو رقم توت فرنگی سنگاسنگانا و اتابکی با هورمون اسید ژیبرلیک (GA3) درغلظت های 50 و 100 پی پی ام در شرایط گلخانه ای انجام شد. نتایج حاصله برطبق طرح آزمایش فاکتوریل در چهار تکرار محاسبه و تجزیه واریانس ازتعداد و طول استولون ها و تعداد بندها بر روی بوته بعمل آمد. اسید ژیبرلیک علاوه بر اینکه سبب ازدیاد تعداد استولون ها و افزایش طول آنان می گردد . موجبات افزایش بندها را نیز فراهم نمود.
عکس العمل ارقام نسبت به غلظتهای مورد استفاده متفاوت بود بطوریکه رقم سنگا سنگانا در غلظت 50 پی پی ام و اتابکی در غلظت 100پی پی ام بهترین اثر را از خود نشان داده است.