مقایسه توزیع در آمد بین روستائیان وافراد ایلیات شاهسون در مغان

نویسنده

چکیده

در این مطالعه در آمد سرانه و توزیع آن بین گروهی از خانوارهای ایلیات شاهسون با خانوارهای روستائیان ساکن مغان بررسی شد. درامد متوسط سرانه اعضاء خانوارهای روستایی در حدود شش هزارریال در سال بر آورد گردید. در آمد متوسط افراد ایلیات شاهسون در حدود ده درصد کمتر از درآمد متوسط سرانه زارعین بود. علاوه بر کمی درآمد سرانه افراد شاهسون در مقایسه با زارعین ‘ توزیع در آمد بین این افراد هم نامتعادل تر از توزیع در آمد بین زارعین بود.
استمرار این روند سبب می شود. که فشار بیشتری به افراد کم در آمد ایلیات وارد بشود و اجبارا دست از زندگی سنتی خود بکشند و به شهرها مهاجرت بکنند. ولی بعلت فقدان آمادگی قبلی برای زندگی در شهرها با مشکلات زیادی روبرو می گردند. از طرف دیگر چون قسمت اعظم گوشت گوسفندی ایران بوسیله ایلیات تولید می شود با مهاجرت ایلیات به شهرها تولید آن کاهش بیشتری می یابد.