بررسی تغییرات روزانه رطوبت برگ ودمبرگ پنبه و رابطه آن با تنش آب خاک درشرایط آب وهوایی مشهد

نویسندگان

چکیده

تغییرات روزانه درصد رطوبت برگ و دمبرگ پنبه پس از آبیاری تا مرحله پژمردگی مورد بررسی قرار گرفته است. رطوبت گیاه‘ پتانسیل آب برگ‘ درصد وزنی رطوبت خا ک دراعماق مختلف‘ و پتانسیل آب خاک د رمنطقه حداکثر توسعه ریشه ها روزانه رطوبت برگ ودمبرگ بتدریج کاهش پیدا می کند و بر پتانسیل رطوبت برگ افزوده می گردد. کاهش رطوب گیاه در زمان پژمردگی بسیار سریع است. با توجه به نتایج حاصله‘ چنین به نظر می رسد که درصد آب دمبرگ می تواند به عنوان شاخص نیاز گیاه به آب و تعیین زمان آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.