مقایسه 6 رقم یونجه از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی ومیزان عملکرد

نویسندگان

چکیده

6 واریته یونجه بنام یزدی ‘ همدانی (ایرانی) ورنجر موآپا ‘مساسرساوال یونیکو (خارجی) تحت شرایط آب وهوایی مشهد ارزشیابی شدند. بمنظور مقایسه این واریته های از نظرعملکرد وخصوصیات مورفولوژیکی از یک طرح مربع لاتین با 6 تکرار استفاده گردید. این آزمایش 2 سال تکرارشد. واریته یزدی از بعضی جهات بهتر از واریته های خارجی بود. با وجودیکه درصد ماده خشک در واریته همدانی ازهمه کمتر بود ولی بطور کلی تفاوت چندانی بین درصد ماده خشک واریته مشاهده نگردید. حداکثر محصول خشک د رواریته های یزدی :ال یونیکوومو آپا بدست آمد. واریته همدانی و رنجر از نظر درصد برگ بالاتر از بقیه بوده و پایین ترین درصد برگ متعلق به مو آپا می باشد. یونجه یزدی وال یونیکو حد متوسط را دارند. حداقل درصد ساقه در واریته رنجر وحداکثر آن در واریته یزدی ‘ موآپا ‘ همدانی‘ ال یونیکوومساسرسا بدست آمد . واریته و رنجر همدانی کمترین ارتفاع و واریته موآ پا یزدی بلندترین ارتفاع را دارند. با وجود ایکه بعضی از واریته ها از نظر تعداد میانگره اختلاف معنی داری داشتند ولی کمیت اختلافات چندان زیاد نبود. واریته ها از نظر تعداد ساقه در واحد سطح اختلاف معنی داری نشان دادند.