استفاده از ذرت سیلو شده در پروار گوساله ها

نویسنده

چکیده

این بررسی بمنظور استفاده از ذرت سیلو شده در تغذیه گوساله های پرواری برای کاهش هزینه خوراک و در نتیجه تولید گوشت گوساله ارزان انجام گرفته است . برا ی اجرای این بررسی از 8 راس گوساله نر هلشتاین جوان استفاده شد. گوساله ها پس از توزین انفرادی به دو گروه شاهد و آزمایش که هر گروه شامل 4 راس بود تقسیم و بعد دردو جایگاه مشابه ومجاور هم برای تمام طول مدت آزمایش نگهداری شدند. طول مدت بررسی 20 هفته بود. وگوساله ها درطی این مدت هر دو هفته یکبار بطور انفرادی توزین می شدند و بر اساس وزن بدست آمده بآنها خوراک داده می شد بدین صورت که گروه شاهد 40 درصد ازماده خشک مورد لزومش بوسیله کنسانتره و 60 درصد احتیاج باقی مانده توسط یونجه خشک تأمین می شد درصورتیکه در گروه آزمایش 40 درصد از ماده خشک مورد لزوم بوسیله کنسانتره و 60 درصد بقیه توسط سیلوی ذرت تآمین می گردید. در پایان بررسی گوساله ها ذبح و درصد لاشه آنها نسبت به وزن زنده و همچین سایرویژگیهای لاشه مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج بررسی نشان دادکه حیوانات گروه آزمایشی که ذرت سیلو شده دریافت کرده بودند. از میانگین افزایش وزن روزانه بهتری (1371 گرم) برخوردار بودند تا گوساله های گروه شاهد (1328 گرم) .هر چند که تفاوت بین این دومیانگین از نظر آماری معنی دار نبود.