استفاده از اندکس تشابه در تعیین درجه همگنی مواد اولیه خاک

نویسنده

چکیده

درجه همگنی مواد اولیه خاک در چهار چوب پروفیل از چهارسری جعفر آباد‘ کرج و شور قلعه د رمحدوده آبیک با روش اندکس تشابه ارزیابی گردیده است. برای تعیین اندکسهای تشابه ‘ ذرات شن وسیلت نمونه های خاک د رآزمایشگاه پس از حذف گچ‘ آهک ‘ مواد آلی و املاح محلول جدا نموده و با روش الک کردن مرطوب به گروههای نه گانه با قطرهای بیش از 1000‘500‘354‘250‘177‘125‘88‘63 و 20 میکرونی تقسیم نمودیم. پس از خشک نمودن نمونه ها در اتو در حرارت 105 درجه سانتیگراد ‘ وزن نسبی و درصد هر یک از گروهها به تفکیک محاسبه گردید. جهت محاسبه اندکس تشابه بین دونمونه مجاور‘ حداقلهای درصد وزنی گروههای نه گانه فوق را با یکدیگر جمع نمودیم. اندکس 100 یا نزدیک 100 به معنای تشابه خیلی زیاد بین مواد و اندکس پایین یا صفر به معنی عدم تشابه یا تشابه ناچیز می باشد. اندکسهای تشابه بدست آمده در پروفیلهای مطالعه شده حداقل 9/41 و حداکثر 4/95 بوده است که هردومربوط به پروفیل سری کرج می باشد. اندکسهای تشابه بدست آمده نهایتا با معیارهای قرار دادی تعیین انقطاع سنگی در پروفیلهای مذکور مقایسه ومورد بحث قرار گرفته است . بطو رکلی اندکسهای تشابه غالبا پائین ولی اکثرا با انقطاع های سنگی مطابقت دارد. موارد تناقضی که مشاهده گردید یکی مربوط به افق سطحی پروفیل جعفر آباد می باشد که احتمالا مدلول اثرات رسوبگذاری و یا فرسایش درافق سطحی است و دیگری مربوط به پروفیل سری شور قلعه است که عامل اصلی احتمالا وجود نسبتهای نامشخص گچ و آهک اولیه و ثانویه در افقهای مختلف می باشد.