بررسی کنترل علفهای هرز در سیستم کشت مخلوط لپه هندی –ماش

نویسندگان

چکیده

آزمایشی در سال 1983و 1984 میلادی برای پیدا کردن مناسبترین روش کنترل شیمیایی علفهای هرز وهمچنین مؤثرترین ترکیب کشت مخلوط لپه هندی وماش برای محصول بیشتر و جلوگیری از رشد علفهای هرز انجام گرفت. کاشتن یک ردیف ماش در بین خطوط لپه هندی با فاصله ردیف کاشت 50 سانتیمتر در مقایسه با تیمارتک کشتی لپه هندی با فاصله ردیف کاشت 50 سانتیمتر‘ بطور معنی دار"معادل محصول کل" بیشتری تولید کرد و بطو رمؤثری موجب خفه شدن علفهای هرز گردید. عریض ترنمودن فاصله ردیف کاشت لپه هندی به 75 سانتیمتر برای کاشتن یک ردیف ماش بعنوان گیاه مخلوط در افزایش معادل کل لپه هندی کمکی نکرد و بعلت وجود فاصله بیشتر کنترل کمتری روی علفهای هرز داشت. کاشتن دو ردیف ماش در بین خطوط لپه هندی بفاصله 75 سانتیمتر کمک موثری در خفه کردن علفهای هرز داشت‘ اما تراکم زیاد بوته ها ی ماش موجب رقابت شدیدی برای گیاه لپه هندی و نتیجتا نقصان محصول آن گردید. تأثیر بیولوژیکی علف کشهای اکسادیازون و فلوکلرالین در کنترل موثر علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله به اثبات رسید و با دو بار وجین قابل مقایسه بود.