اثر درجه حرارت روی واکنش ارقام مختلف جونسبت به بیماری زنگ قهوه ای جو

نویسنده

چکیده

رقم جوی سباداکاپا که دارای ژن مقاوم pa7 می باشد در حرارت5 درجه سانتیگراد نسبت به نژادهای BRS76.12,BR/Est,F قارچ پوکسینیاهوردی حساس‘ اما در 25 درجه سانتیگراد نسبت به این نژادها مقاوم می باشد. در مقابل رقم CI1243 که دارای ژن مقاوم Pa9 می باشد در 25 درجه سانتیگراد حساس و در 5 درجه سانتیگراد نسبت به نژادهای فوق مقاوم می باشد.
رقم ریباری که دارای ژن Pa3 می باشد در تمام درجات حرارت آزمایش شده نسبت به نژاد F مقاوم و نسبت به نژاد BRS76.12,BR/Estحساس می باشد ضمنا در اثر تغییر درجه حرارت حساسیت رقم ریکا 1 نسبت به این نژادها تغییر نمی کند . در 15 در جه سانتیگراد واکنش ارقام سباداکاپا و CI1243 حد واسط واکنشی است که در حرارت 5 و 26 درجه سانتیگراد بدست آمد. درجه حرارت قبل از مایه زنی روی واکنش ارقام موثر نمی باشد. نتایج بررسیهای انجام شده در روی برگهای پرچم ارقام CI1243 و ریکا1 که در 25 درجه سانتیگراد به سه نژاد مختلف قارچ عامل بیماری مایه زنی گردید نشان دادکه تعداد نسبی و اندازه تاولها کمتر و قسمتهای کلروز شده اطراف تاولها دربرگهای پرچم بیش از برگهای زیر برگ پرچم گیاه می باشد.