اثر فاصله ردیف وتراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم سویا

نویسندگان

چکیده

اثر فاصله ردیف کاشت (30و50 سانتیمتر) و تراکم بوته (20‘30 و 40 بوته درمتر مربع ) بر رشد و عملکرد دو رقم سویا (کلارک 63 و ویلیامز) طی سالهای 1365 و 1366 مورد ارزیابی قرار گرفت. بطور کلی درهر دو سال بالاترین عملکرد در تراکم بوته بیشتر بدست آمد ورقم ویلیامز عملکرد دانه بالاتری را نسبت به کلارک 63 تولید کرد.
فاکتورهای فاصله ردیف ‘ تراکم بوته‘ رقم و کلیه اثرات متقابل تاثیر معنی داری بر عملکرد در سال 1366 داشتند. بالاترین عملکرد در سال 1366 توسط رقم ویلیامز در فاصله 30 سانتیمتر و تراکم 40 بوته در متر مربع حاصل گردید. ظاهرا محدودیت رشد ساقه های فرعی در ویلیامز موجب سازگاری بهتر این رقم به تراکم بالای بوته در واحد سطح می گردد.
رقم کلارک 63 درفاصله ردیف 30 سانتیمتر و تراکم 20 بوته در متر مربع عملکرد بیشتری نسبت به سایر شرایط داشت . بنظر می رسد که کاهش عملکرد رقم کلارک 63 در تراکم بالا بعلت ضعیف تر شدن ساقه های فرعی و در نتیجه کاهش عملکرد دانه بر روی ساقه های فرعی باشد.
بطور کلی فاصله ردیف کاشت 30 سانتی متر عملکرد زیادتری نسبت به فاصله ردیف کاشت 50 سانتی متر تولید نمود. عملکرد دانه در تراکم 40 بوته درمتر مربع بیشتر بود و رقم ویلیامز بر تولید از کلارک 63 بود. وزن صد دانه و تعداد دانه مستقر در گره های میانی سهم بیشتر ی د رتعیین عملکرد دانه ارقام تحت شرایط آزمایش داشتند.