ارزیابی ارقام گندم برای مقاومت به خشکی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی مقاومت به خشکی نسبی در ارقام گندم (T.aestivum L. em. Thell) یک آزمایش با 35 رقم گندم اصلاح شده ایرانی وخارجی تحت شرایط آزمایش آبیاری متداول و آبیاری محدود در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج انجام پذیرفت . تیمارهای آبیاری در دو سطح آبیاری محدود (بدون آبیاری دربهار) و آبیاری متداول درکرتهای اصلی و ارقام د رکرتهای فرعی در یک طرح کرتهای خرد شده با چهار تکرار قرار گرفتند.صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : عملکرد دانه‘ اجزاء عملکرد دانه‘ تاریخ ظهور خوشه و ارتفاع بوته ‘ کاشت در دوم آبان 1358 انجام شد . در طول مدت رشد جمعا 267 میلی متر بارندگی صورت گرفت. آبیاری در بهار باعث افزایش عملکرد دانه‘ وزن هزار دانه ارتفاع بوته ‘ تعداد بذر د رسنبلچه و تعداد بذر در خوشه گردید. ارقام پی تیک‘ شاهی ‘ اروند- در شرایط آبیاری محدود بالاترین عملکرد را تولید نمودند. ضرایب همبستگی (r) بین صفات مختلف محاسبه گردید. وجود همبستگی مثبت معنی دار بین عملکرد در شرایط آبیاری محدود آبیاری متداول (71/0=r) نشان داد که پتانسیل عملکرد تحت شرایط آبیاری محدود و شاخص مقاومت به خشکی یک همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت.
(63/0=r) . این رابطه نشان میدهد که از شاخص مقاومت به خشکی می توان جهت شناسایی ارقامی که دارای مقاومت نسبی به خشکی هستند استفاده نمود.