چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه‘ تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز

نویسندگان

چکیده

Iچگونگی تعیین سود خرده فروشی بر اساس آمار هفتگی قیمت خرده فروشی وعمده فروشی میوه ‘ تره بار و برخی محصولات اساسی در شهر شیراز بررسی و با تئوری رفتار خرده فروشی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه قسمت اعظم تغییرات قیمت خرده فروشی میوه و تره بار معلول تغییرات قیمت عمده فروشی آنهاست. گروه بندی محصولات برحسب نوع مارژین خرده فروشی نشان می دهد که درصد محصولاتی که دارای مارژین خرده فروشی ثابت می باشند. نسبت به سایر انواع مارژین ها دارای فراوانی بیشتری می باشند. آلن برای تشریح رابطه بین مارژین خرده فروشی وکشش تقاضا نسبت به قیمت محصولات مختلف نظریه ای بیان نموده است. گرچه رفتار خرده فروشان در کشورهای پیشرفته ممکن است از این چهار چوب پیروی نماید ولی در کشورهای رو به رشد بعلت شرایط خاص ومتفاوتی که دارند از این الگوهای رفتاری کمتر تبعیت می شود. نتایج حاصل از این تحقیق و سایر مطالعات در این زمینه با الگو چهار چوب نظری آلن موافقت چندانی نشان نمی دهد. در این بررسی به برخی از عوامل و شرایط بازار خرده فروشی میوه و تره بار و اشکالات اداری که از ارائه یک قالب و الگوی کلی در زمینه رفتار خرده فروشی درکشورهای روبه رشد جلوگیری می نماید. اشاره گردید. گرچه نتیجه این تحقیق با آنچه آلن و دیگران ارائه داده اند. موافق نیست . معذالک قبل از اینکه بتوان یک نتیجه گیری قطعی در این زمینه بدست داد لازم است اشکالاتی که در این راه وجود دارد وره پاره ای از آنها اشاره شده برطرف گردد. در درجه اول لازم است این مسئله بطور دقیق و جزئی تر مورد مطالعه قرار گیرد. بازار خرده فروشی بایستی بر اساس سطح در آمد مصرف کنندگان طبقه بندی شود و پوشش قیمتها وسیع تر و دوره های کوتاه تر را در بر گیرد . علاوه بر این ساخت بازار‘ خصوصیات خرده فروشان‘ طبیعت عرضه و تقاضا و دامنه نوسانات آن در کشورهای روبه رشد طوری است که یک مقایسه معنی دار رفتار خرده فروشان در این کشورها وکشورهای پیشرفته را مشکل می سازد.