مطالعه تراکم اراضی دایر کشاورزی در ایران

نویسنده

چکیده

هدف این مطالعه بررسی چگونگی توزیع زمین های دایر بین طبقات مختلف بهره برداریها در سال 1361و مقایسه آن با سال 1351 بود. در ضمن چون FAO نیز مطالعه مشابهی را در مورد 67 کشور جهان در دهه 1970 انجام داده است لذا نتایج این بررسی با نتایج حاصل از بررسی فوق مقایسه گردید. در این مطالعه آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در مورد وسعت زمین های دایر بهره برداریهای کشاورزی در ایران برای سالهای 1361 و 1351 مورد استفاده قرار گرفته است.
دلیل انتخاب این دو سال این است که در سال 1351 اصلاحات ارضی رژیم عملا پایان یافت وازطرف دیگر حرکاتی که باعث گردید وضع نظام مالکیت اراضی بعد از انقلاب اسلامی تغییر کند درسال 1361 تقریبا فروکش کرد.