بررسی ژنتیکی هشت صفت کمی در سویا (Glycine max L. Merr.)

نویسندگان

چکیده

بمنظور تعیین میانگین درجه توزیع و پراکنش ژنهای غالب ومغلوب ونسبت ژنهای غالب ومغلوب درهشت صفت کمی در سویا‘ یک آزمایش دی آلل کراس با شش والد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. والدین ونتایج F1 حاصل از دو رگی گیری دو بدوی ارقام مزبور در یک طرح آزمایشی مورد مقایسه واقع شد. بین تیمارها (والدین و F1ها) درمورد تمام صفات تفا وت معنی دارمشاهده گردید و با روش رگرسیون که بوسیله هی من پیشنهاد شده بود بررسی گرافیکی صورت گرفت. از این آزمایش نتایج به دست آمد.
برای صفات ارتفاع بوته‘ تعداد بذر در بوته‘ تعداد غلاف در بوته‘ عملکرد دانه د ر بوته و درصد پروتئین اثر فوق غلبه ‘ برای صفات تعداد بذر در غلاف و درصد روغن اثر غلبه نسبی و برای صفت وزن 100 دانه اثر غلبه کامل مشاهده گردید. معلوم شد که بلندی بوته ‘ تعداد غلاف در بوته‘ تعداد بذر در غلاف ‘ وزن 100 دانه‘ عملکرد دانه در بوته و درصد پروتئین بوسیله ژنهای غالب ولی درصد روغن بوسیله ژنهای مغلوب کنترل می شود. حداکثر و حداقل نسبت ژنهای غالب برای صفات درصد روغن و تعداد غلاف در بوته به ترتیب 285/1 و 16/1 بدست آمد. ضمنا در هیچیک از والدین اثر متقابل غیر آللی در صفات مورد بررسی مشاهده نگردید.