یک بررسی مختصر از میزان و علل تلفات آب در تعدادی از کانالهای خاکی در خوزستان

نویسنده

چکیده

نتایج اندازه گیری افت دبی در نمونه ای از کانالهای خاکی منطقه شاوور و اهواز در خوزستان به دو روش دبی ورودی خروجی و حوضچه ای ارائه شد ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده و شرایط کانالها درهر مورد علل عمده وقوع تلفات در کانال مورد بحث قرار گرفت و ضرایب فرمول نمائی افت استخراج گردید.
روش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نتایج می تواند برای ارزیابی مقدار افت در کانالهای یک منطقه وسیع مورد استفاده قرار گیرد. میزان افت اندازه گیری به دو روش فوق بهم نزدیک بود. برای منطقه اهواز میزان افت بدست آمده درحدود 2/3 و در منطقه شاوور 4/2 لیتر بر ثانیه در هر 100 متر طول کانال می باشد. یک بررسی اجمالی از وضعیت کانالهای خاکی منطقه نشان داد که قسمت عمده تلفات آب در کانالهای آبیاری در خوزستان بعلت طو ل زیاد سست بودن دیواره های ‘ وجود سوراخ و ترک در دیواره ها ‘ بهره برداری بی رویه و بالاخره نقص یا فقدان ساختمانهای کنترل و تقسیم آب می باشد.