گونه های (HOM. APHIDIDIDAE) UROLEUCON MORD . در ایران و روش شناسائی آنها سید حسین حجت

نویسندگان

چکیده

بعد از بررسی 50 پر پاراسیون شته های جنس Uroleucon Mord جمع آوری شده از روی گیاهان تیره کاسنیان در ایران تعداد 11 گونه تشخیص داده شد. فون شته های این جنس در خاورمیانه 16 گونه است که در ترجمه کلید شناسائی فرمهای بی بال و بالدار بکرزا نام گونه ها ی جمع آوری شده از ایران با علامت ستاره مشخص شده است. مشخصات فرم جنس نر وماده از ایران برای گونه های chondrillae,U.(lambersius) erigeronensis U.(Uroleucon)که به ترتیب از روی Erigeron sp و chonderilla sp جمع آوری شده اند وهمچنین مشخصات فرم جنسی ماده از ایران برای گونه ها ی u.(uromelan)compositae و u.(uromelan)carthami که بترتیب از روی Carthamus sp.,circium sp. جمع آوری گردیده اند شرح داده شده است.
گیاهان میزبان گونه های Uroleucon در ایران عبارتنداز: Cichorium,Campanula,Acroptylon,Ciucium,Gundelia, Lapsana,sonchus که از حوالی اهواز نوشهر ‘ کاشان‘ مرند‘ تهران و ارتفاعات البرز جمع آوری شده اند‘ دو گونه جدید شته های این جنس از روی Asteraceae در صالح آباد ساوه گزارش شده است.