جاذبه های اصلی شغل مروجی

نویسنده

چکیده

هدف کلی این بررسی شناخت جاذبه های اصلی شغل مروج کشاورزی است . هدفهای اختصاصی آن عبارتنداز تعیین درجه اهمیت عوامل موثر در جذب افراد به حرفه مروجی و تعیین اولویت بین این عوامل.
برای نیل به این مقصود از تحقیقات چالزهولین(7) و استفن(6) وهمچنین مدل پیشنهادی شفیع آبادی (4) استفاده گردیده است . جمعیت مورد مطالعه را 50 نفر مروجین وکارشناسان ترویج کشاورزی تشکیل داده اند که در سال 1365 از طرف سازمان ترویج به عنوان نمونه انتخاب شده بودند.
اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری گردیدکه در آن تعیین درجه اهمیت بیت عوامل موثر در جذب افراد به حرفه مروجی با استفاده از روشهای آماری درصد و اولویت بندی بین این عوامل از طریق جمع بندی پاسخها با دادن ضریبهایی به آنها صورت گرفت.
نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در بین عوامل موثر در رفع نیازهای روانی مروج‘ دادن ارزش و اعتبار لازم به کار مروج و ایجاد امکانات ادامه تحصیل. در بین عوامل موثر دررفع نیازهای اجتماعی مروج مورد قبول روستائیان قرار گرفتن و توجه مسئولین اداره به آنها و بالاخره در بین عوامل موثر در رفع نیازهای جسمانی مروج تامین حقوق ومسکن هر کدام بترتیب درا ولویتهای اول و دوم قرار گرفته اند. در این بررسی همچنین مشخص شد که در رضامندی شغلی مروجین رفع نیازهای روانی در اولویت اول ‘ اجتماعی دوم و جسمانی در اولویت سوم قرار دارد.