کشت مخلوط ذرت وکیل

نویسنده

چکیده

برای پی بردن به نحوه رشد ونمو ذرت وکیل در زراعتهای تک کشتی ومخلوط آزمایش صحرائی انجام شده‘ آزمایش مجموعا 33 تیمار داشت که مشتمل بر کشتهای مخلوط و تک کشتی در تراکم های مختلف و 3 مقدار ازت بود.
با محاسبه ضریب برابری زمین معلوم شد که محصول بهترین مخلوط (ترکیب تراکم زیادذرت با تراکم کم کیل) 19 درصد بیش از حداکثر محصولی بودکه از زراعت تک کشتی بدست آمد. اپتیمم تراکم گیاهی کشت مخلوط بیشتر از اپتیمم تراکم تک کشتی بود که نشان می دهد رقابت برون گونه ای کمتر از رقابت درون گونه ای است.