بررسی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ومبارزه شیمیایی با آن در منطقه ورامین

نویسنده

چکیده

بیماری پژمردگی گوجه فرنگی که عامل آن قارچ Fusarirm oxysporum f.sp Iycopersici
می باشد. یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در منطقه ورامین می باشد. میانگین درصد آلودگی در مزارع گوجه فرنگی در خلال سالهای 1362 تا 1367 حدود 4/27 درصد بوده است . بعضی از مزارع گوجه فرنگی در ورامین قبل از آنکه بتوان محصولی را برداشت نمود کاملا از بین می روند. بیماری درتمام مراحل رشد به گیاه حمله می کند . نشانه های بیماری ‘ مورفولوژی قارچ عامل بیماری مورد بررسی قرار گرفته که در این مقاله ارائه شده است.
برای بررسی اثر قارچ کش ها روی عامل بیماری ابتدا غلظت 100ppm سیزده قارچ کش مختلف در محیط کشت سیب زمینی دکستروز وآگار مورد آزمایش قرار گرفت. .نتایج نشان داد که سموم ایپرودیون+ کاربندازیم ‘ بنومیل وکاربندازیم بعد از 10 روز رشد قارچ را به میزان صددرصد کاهش دادند . درآزمایشی دیگر اثر غلظت های 1/0‘1‘10‘100ppm سه قارچ فوق روی عامل بیماری در محیط کشت PAD مورد آزمایش قرار گرفت ومشخص گردید که غلظت های 10 و 100 ppm این سموم در جلوگیری از رشد قارچ بهترین اثر را دارند نتایج بدست آمده از آزمایش سموم بنومیل ‘ کاربندازیم وایپرودیون+کاربندازیم بصورت محلول ریزی داخل خاک اطراف بوته نشان دادکه نسبت 10ppm بنومیل بهترین اثر را درکنترل بیماری دارد و دوسم دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارند.