مقایسه 64 رقم یونجه ایرانی وخارجی از نظر خصوصیات زراعی وکیفی

نویسندگان

چکیده

برای شناخت ارقام یونجه و تعیین منابع ژنتیکی مسبب بروز صفات زراعی وکیفی ‘ 64 رقم یونجه داخلی وخارجی درقالب طرح آزمایشی مربع لاتیس جزئی متعادل درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع درکرج مورد مقایسه قرار گرفت و به مدت هفت سال این بررسی ادامه یافت و صفات عملکرد (وزن تر)‘ درصد پروتئین ‘ تاریخ ظهور 50% گلها (در چین دوم) ‘ جمع ارتفاع پنج بوته‘ وضع رشد پائیزه گیاه و درصد خاکستر به تفاوت در چین ها و سالهای مختلف اندازه گیری شد.
این بررسی نشان داد که ارقام یونجه مورد بررسی ‘ از نظر کلیه صفات باهم تفاوت معنی داری دارند. با انجام مقایسه و گروهبندی ‘ ارقام حامل وحاوی منابع ژنتیکی مسبب بروز این نوع برتریها از بقیه تفکیک ومشخص شدند. در مجموع یونجه های پلیکراس ایرانی وخارجی از قبیل پلیکراسهای یزد -7‘ همدان -12‘ بم -11 ‘ شیراز -8‘ بم -10و بم -13 برتریشان بارز بود. پس از حذف اثرسال ‘ این نتیجه کلی حاصل شد که میزان عملکرد(وزن تر) طی هفت سال آزمایش تغییرات فاحشی را دارا بوده وازجمله صفاتی است که شرایط محیطی آنرا متاثر ساخته و بتدریج درسالهای آخر آزمایش در حد قابل توجهی کاهش یافته است.