ترکیب پذیری و هتروزیس برای عملکرد‘ درصد کیل و طول الیاف اراقم پنبه

نویسندگان

چکیده

میزان قابلیت ترکیب پذیری عمومی GCA وخصوصی SCA وهتروزیس درترکیبات درون گونه ای وبین گونه ای برای صفات عملکرد درصد کیل و 5/2% طول الیاف درهفت رقم پنبه دریک تلاقی دی آلل با استفاده از متد 2 مدل (Griffing) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. معنی دار شدن میانگین مجذورات (درسطح 1%) برای ژنوتیپ ها و ترکیب پذیری عمومی وخصوصی نشان داد که تغییر پذیری مفیدی برای صفات مورد مطالعه وجود دارد.
ازمقایسه میانگین مجذورات ترکیب پذیری عمومی و ترکیب پذیری خصوصی مشخص شد که صفات مورد مطالعه خصوصا درصد کیل بیشتر دارای تغییر پذیری ژنتیکی افزایشی است. (GCA MS/SCA MS=32) . کلیه ارقام گونه هیرستوم دارای ترکیب پذیری عمومی مطلوب ومعنی داری برای عملکرد و درصد کیل بودند ولی ترکیب پذیری عمومی انها بری 5/2% طول الیاف منفی بود. تخمین ترکیب پذیری عمومی برای عملکرد و درصد کیل در ارقام گونه باربادانس منفی ولی برای 5/2% طول الیاف مثبت بود.
ترکیب پذیری خصوصی مثبت ومعنی داری برای بعضی از ترکیبات درون گونه ای و بین گونه ای برای عملکرد و درصد کیل دیده شد. بنابراین از ا رقام مورد مطالعه برا ی افزایش طول 5/2% الیاف نمی توان استفاده کرد. هتروزیس برای عملکرد و درصد کیل در بعضی از ترکیبات دیده شد.