استفاده زا آزولا در تغذیه گاوهای شیرده

نویسندگان

چکیده

آزولا سرخسی است آبزی که کشت آن به صورت تک کشتی یا مخلوط با برنج در کشورهای متعددی رایج و در ایران نیز اخیرا درگیلان کشت و تولید می گردد. از جمله موارد استفاده از این گیاه مصرف آن در تغذیه دام وطیور می باشد. با توجه به ارزش غذایی بخصوص درصد پروتئین بالای آزولا وکمبود موادخوراکی دامی در ایران‘ تصمیم گرفته شد که از آزولا بعنوان یک ماده خوراکی در تغذیه گاوهای شیرده استفاده و اثرات آن از لحاظ کمی وکیفی روی شیر تولید ی و ترکیبات آن آزمایش گردد.
در این پژوهش با استفاده از طرح آماری چرخشی ‘ 16 رأس گاو هلشتین شیرده با ویژگی های همگن انتخاب و در چهار بلوک به نحوی تقسیم شدند که د رهر یک ازآن ها چها ر راس گاو قرار گرفت و چهار جیره شامل ذرت (بصورت علوفه سبز و سیلو شده) ومواد متراکم حاوی صفر درصد (الف) ‘ 15%(ب)‘ 25% (ج) و 35% (د) آزولا که ا زلحاظ انرژی و پروتئین یکسان بودند ‘ طی چهار دوره متوالی 28 روزه بطور انفرادی به آنها خورانیده شد. در طول آزمایش همه روزه شیرگاوها توزین و یکبار در هفته از شیر صبح و عصر نمونه برداری و ترکیبات شیمیائی آن در آزمایشگاه تعیین گردید.
داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اختلاف بین میانگین شیر تولیدی و چربی ‘ (09/12و42/3) ‘ (9/11و12/3) ‘ (5/12و70/3) و (79/11و83/3) کیلوگرم و درصد به ترتیب برای جیره های "الف" ‘ "ب"‘"ج"و "د" معنی دار (5%>P) نبود. این روند در مورد مقدار پروتئین ‘ لاکتوز وخاکستر نیز صادق بود. در طول آزمایش هیچگونه اثر سوء و علامت غیر خوشخوراکی مشاهده نشد. (به جز سطح 35% که با افزودن مقداری ملاس مشکل رفع می شد) با توجه به نتایج این پژوهش استنباط می گردد که می توان از آزولا تا سطح 35% در جیره گاوهای شیرده مصرف کرد.