انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد

نویسندگان

چکیده

به منظور انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد بررسی های مقدماتی وعملیات گردافشانی مصنوعی در گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام پذیرفت. ونهایتا برای دستیابی به یک گرده سازگار با این رقم در یک طرح بلوک های کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار عمل گرده افشانی انجام شد. دانه های گرده گیلاس از باغ کلکسیون موسسه اصلاح بذر و نهال وزارت کشاورزی ازرقم های صورتی لواسان ‘ شبستر ‘ سیلژبلامارکا و ناپلئون و از محل آزمایش اصلی رقم سیاه مشهد به عنوان شاهد انتخاب و جمع آوری شده و برای تلقیح مصنوعی محافظت گردیدند. دانه های گرده سپس به صورت جداگانه در یک باغ گیلاس که فقط دارای درختان گیلاس واریته سیاه مشهد بوده و میزان محصول هر ساله آن به علت ریزش شدید گل ومیوه بسیار ناچیز می نمود و به دور ازمداخله زنبور عسل و سایر حشرات آزمایش گردیدند.
میانگین نهایی درصد تشکیل میوه در گلهایی که با دانه های گره ارقام مورد آزمایش تلقیح گشتند با مقایسه با شاهد در سطح یک درصد معنی دار بود. در این تحقیق یافته مهندس بیژن بقراطی که سالها پیش با راهنمایی استاد منیعی در مؤسسه اصلاح بذر ونهال ناسازگاری گیلاس سیاه مشهد را گزارش داده است تأکید گردیده ومعلوم شد که در برنامه گرده افشانی مصنوعی نیازی به اخته کردن گل آن نیست . با توجه به میانگین نهایی تشکیل میوه و با استفاده از مقایسه میانگین ها به روش دانکن مشخص شد که ارقام صورتی لواسان و شبستر در گروه برتر (a) نسبت به اراقام سیلژبلامارکا و ناپلئون (b) قرار گرفتند.