اثر تغذیه بهاره با خمیر شکر و آرد کنجاله سوژا در میزان تخمریزی ملکه زنبور عسل

نویسندگان

چکیده

این بررسی بر روی 18 کندو با زنبورهای بومی اطراف کرج در محل مزرعه دانشکده کشاورزی انجام گرفت . کندوهای مزبور بطور تصادفی به سه گروه شش تائی تقسیم و بمدت سه ماه نگهداری شدند. به گروه اول مخلوطی از پودر شکر- عسل و آرد کنجاله سوژا و به گروه دوم پودر شکر وعسل داده شد و گروه سوم بعنوان شاهد بدون تغذیه دستی نگهداری شد. درطول دوران آزمایش کندوهای دسته 1و2 دوبار بشرح فوق تغذیه شدندو 21 روز پس از هر تغذیه میزان تخم ریزی ملکه ها اندازه گیری گردید و ارقام حاصله در پایان بررسی از نظر آماری تجزیه وتحلیل شد. اختلاف میزان تخم ریزی درکندوهای سه گانه متفاوت و ا زنظر اماری معنی دار بود(01/0>p) و گروه اول که در تغذیه آنها آرد کنجاله سوژا به کار رفته بود حداکثر میزان تخم ریزی را نشان داد.