بررسی کانیهای رسی یک خاک "اکویک هاپل یود الف" درمنطقه شمال ایران با استفاده از میکروسکپ الکترونی

نویسنده

چکیده

نمونه های رس 2-2/0 میکرون و کوچکتر از 2/0 میکرون افق های یک خاک "اکویک هاپل یود الف" در منطقه فومنات استان گیلان بوسیله میکروسکپ الکترونی مطالعه و بررسی قرار گرفتند. رس کائولینایت بصورت ذرات نامنظم هگزاگونال و رس های مونت موریلونایت ومخلوط مونت مویلونایت – ورمی کولایت نیز بصورت لکه های نامنظم ظاهر گردیده اند. در برخی از نمونه ها قطعات طویل و باریک که احتمالا موید وجود رس ایلایت می باشند مشاهده گردیده اند . ذرات لوله ای مانند که احتمالا از نوع رس های 1:1 هاوئی سایت می باشند نیز توام با ذرات مشخص کائولینایت در نمونه های درشت تر نمایان شده اند. اکسید آهن در کلیه نمونه ها بصورت ذرات مستقل و مجزا مشاهده گردیده که احتمال می رود این ذرات به گوشه ها و لبه ها ی رس متصل باشند. وجودرس های سیلیکاتی (به استثنای هالوئی سایت) واکسید آهن به وسیله روش های کمی و کیفی دیگر نیز تائید شده است.