بررسی کانیهای رس خاکهای آبرفتی برخی از نقاط ایران

نویسنده

چکیده

در این مطالعه کانیهای رس خاکهای آبرفتی مناطق کرج‘ کرمانشاه‘ شهر کردوخرم آباد مورد بررسی قرار گرفت. رس خاکها با عمل سیفون کردن متوالی محلول خاک جدا شد و سپس با کلرور منیزیم به رس منیزیم تبدیل گردید. پس از خشک کردن رس‘ اکسیدهای آهن بکمک د ی تیونیت سدیم حذف شد. درمورد هر یک از نمونه های رس سه آزمایش اشعه ایکس بروش فیلمی انجام گردید. علاوه بر آزمایش اشعه ایکس درمورد هر یک از نمونه ها تجزیه های حرارتی نیز بعمل آمد. نتایج حاصله از آزمایش های اشعه ایکس و تجزیه حرارتی نشان داد که در این خاکها کانیهای ایلیت‘ کلریت‘ ورمی کولیت وکوارتز وجود دارد. درخاک منطقه شهر کرد مقدار کمی کائلینیت یافت می شود. میزان کلریت درخاکهای کرج وخرم آباد بیش از دو خاک دیگر بدست آمد . مقدار ورمی کولیت درخاک منطقه کرج کمتر از خاکهای سه منطقه دیگر است.