اثر ترکیب عوامل تولید درسازمان دادن و تجدید سازمان موسسات کشاورزی

نویسنده

چکیده

ترکیب عوامل تولید و رسیدن به نقطه اپتیمم در مزارع تجاری لازمه تحصیل حداکثر در آمد از فعالیتهای زراعی می باشد. مقدار سرمایه ای که نسبت به چند سال پیش درمزارع تجاری لازم است چند برابر شده و دلائل آن تنزل ارزش پول‘ لزوم احداث تأسیسات مدرن و افزایش قیمت زمین به دلیل افزایش روز افزون تقاضا در مقابل عرضه ثابت زمین می باشد. بمنظور تحصیل حداکثر سود از ترکیب عوامل تولید لازم است که از قدرت تولیدی نهائی عوامل متغیر تولید اطلاع داشت. ضمنا باید از بهای عوامل متغیر ومحصولی که بدست می آید باخبر بود تا بتوان به نقطه اپتیمم رسید . در مورد سود آورترین مقدار محصول از رابطه زیر استفاده می شود.

یعنی وقتی که ارزش تولید نهایی همه عوامل متغیر که در تولید محصول بکاررفته اند با هزینه آن عوامل برابر باشد‘ در این صورت سودآور ترین مقدار هر عمل بدست خواهد آمد ونتیجه ای که گرفته می شود اینست که باید کاربرد هر عامل تولید تا آنجا افزایش یابد که ارزش تولید نهائی آن بیشتر از هزینه آن باشد و اگر ارزش نهائی تولیدی عوامل بکار رفته کمتر از هزینه آن باشد باید از بکار گرفتن آن عامل خود داری کرد و در مزارعی که چنین رفتار شود مسلما ترکیب عوامل تولید به نحو مطلوب بوده و در نقطه اپتیم خواهیم بود. در مورد تولید دو یا چند محصول وترکیباتی که آنها می توانند باهم داشته باشند باید بدانیم که با توجه به منحنی هزینه برابر چه نسبتی بیشترین در آمد را خواهد داشت این مسئله از رابطه زیر بدست می آید.
یعنی نسبت بین ارزش تولید کمی نهایی عوامل بکار رفته در تولید یک محصول بایستی درمقایسه با قیمت عوامل همان نسبتی را داشته باشد که برای سایر محصولات باهمان عوامل وجود دارد.