درجه حرارت درداخل پوشش گیاهی پنبه و رابطه آن با رطوبت خاک وگیاه درشرایط آب وهوایی مشهد

نویسندگان

چکیده

درجه حرارت هوا درخاک پوشش گیاهی پنبه از زمان آبیاری تا مرحله پژمردگی گیاه ثبت شده است. تفاوت این دو در جه حرارت در ساعت 2 بعد از ظهر حداکثر و در ساعت 4 الی 6 صبح حداقل بوده است. اختلاف درجه حرارت در ساعت 2 (t?) در اولین روزهای بعد از آبیاری زیاد (حدود 5 درجه سانتیگراد) و سپس کاهش می یابد(حدود صفر درجه در زمان پژمردگی) تغییرات t? در رابطه با تغییرات پتانسیل آب برگ و درصد رطوبت خاک مورد مطالعه قرار گرفته است.
نحوه ارتباط t? با رطوبت خاک وگیاه نشان می دهد که این شاخص شاید بتواند به عنوان راهنمای نیاز گیاه به آب و تعیین زمان آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.